З А Р Е Ж Д А Н Е

 

Общи условия

Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ НА ПЛАТФОРМАТА 7АRTS.BG

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от  “7 АРТ” ООД (ЕИК 205441463) информационни ресурси и услуги на потребителите на дигитална платформа за стрийминг на видео съдържание 7arts.bg и урежда отношенията между “7 АРТ” ООД и всеки един от потребителите на достъпните чрез Сайта услуги („Услугите”).

1. Пояснение на някои термини

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. Уебсайт/сайт ("website") е виртуален информационен ресурс, обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

1.2. 7arts.bg („Сайта”) е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра, при изписване на електронния адрес 7arts.bg и който уебсайт дава възможност на потребителите за ползване на Услугите, предмет на тези Общи условия. В настоящите Общи Условия, понятието „интернет сайта“ или „сайта“ се отъждествява и с понятието „дигитална“ или „онлайн“ „платформа за стрийминг на видео съдържание;

1.3. "7 АРТ" ООД (наричан по-долу Доставчикът) е търговско дружество, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: 1700 София, бул. "Симеоновско шосе" № 34, ЕИК 205441463, представлявано от Адрияна Петкова Татарова - Управител, предоставящо Услугите, предмет на тези Общи условия, посредством администрирания от него уебсайт https://7arts.bg; 

1.4. Потребител е всяко лице, потенциален купувач на предлаганите Услуги или регистриран потребител, въвело електронния адрес или достигнало до Сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и което е съгласно, при наличие на интерес, да ползва услугите на Доставчика, описани в настоящите Общи условия и предоставени посредством Сайта;

1.5. Потребителски профил е обособена част от Сайта, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от Доставчика при регистрацията и съхранявана при него, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителят може да ползва Услугите на Сайта единствено чрез потребителския си профил. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да ползва Услугите на Сайта, да прекрати ползването на Услугите, да променя паролата си и др. В потребителския профил на всеки потребител се съдържа най-малко следната информация: 1. избран от потребителя период на достъп за ползване на Услугите на Сайта (ако Доставчикът е определил повече от един възможен период на достъп до услугите); текущ статус на абонамента; определен от Доставчика брой устройства, позволяващи ползване на Услугите. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и “7 АРТ” ООД.

1.6. Публичен потребителски профил е обособена част от Сайта, предоставяща анонимизирана информация за потребителя, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в Сайта, незащитена от Закона за защита на личните данни;

1.7. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

2. Предмет на Общите условия

2.1. Доставчикът предоставя на Потребителя Услуги посредством Сайта, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на посочените в настоящите Общи условия изисквания. Доставчикът си запазва правото едностранно да разработи и предложи нови услуги или да преустанови предлагането на част или на всички Услуги при условията на настоящите Общи условия и на приложимото право.

2.2. Предоставянето на Услугите от страна на Доставчика не обхваща осигуряване на компютърно и телекомуникационно оборудване. Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Доставчика (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.)

2.3. Предоставяните Услуги по никакъв начин не прехвърлят и не позволяват упражняването от Потребителя или от трети лица на каквито и да са права на интелектуална собственост върху видео съдържанието - предмет на Услугите.

2.4. Услугите се предоставят за ползване от потребителите за период на достъп и срещу заплащане на такса, опредeлени от Доставчика по продължителност и размер.

3. Видове предоставяни Услуги

3.1. Посредством Сайта Доставчикът предоставя възможност на потребителите за електронен достъп до каталог от аудио-визуални произведения – филми, програми, предавания, спорт и/или друго аудио- и/или видео съдържание, определено от Доставчика, по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.

Аудио-визуалните произведения и аудио- и/или видео съдържанието (наричани по-долу „заглавия”), включени в каталога на Сайта, подбран от Доставчика, могат да бъдат гледани в избран от потребителите момент, по тяхна лична заявка. Достъпът до заглавията, който потребителите получават, се изразява във възможност за многократно гледане, включително стартиране, спиране и превъртане на съответните заглавия в рамките на периода на достъп.

3.2. Услугите включват само и единствено предоставяне на възможност за зрително и/или слухово възприемане на конкретни включени в каталога заглавия. Излъчването на съдържанието се осъществява с помощта на сървър за поточно видео (streaming server), в реално време или на запис, съдържащ се в база данни и извличан при необходимост. Услугите не предоставят възможност за записване на включените в каталога заглавия (копиране, download или други подобни способи за съхранение на съдържанието).

Услугите се предлагат на потребителите от Доставчика в следната разновидност:

А) Ексклузивни  заглавия, , но и прилежащо към някоя от жанровите под-категории на секция „Изкуства“: Кино, Опера, Балет, Stand-up comedy, Фолклор и други, както и в секция „За децата закупуват от потребителя на платформата на база единична цена за гледане, посочена на Сайта и на принципа „TVOD (transactional video on demand)” (видео при поискване на база транзакция) на конкретно посочено/избрано от потребителя заглавие.

Б) абонаментен план: едномесечен или едногодишен, който покривавключените в каталог от заглавия, подбран от Доставчика в Платформата, с изключение на изрично обозначените и посочени като Ексклузивни заглавия Съдържанието, достъпно през абонамент в Платформата е на база абонаментна цена за гледане, посочена на Сайта и на принципа „SVOD (subscribtional video on demand)” (видео при поискване на база абонамент) и включва заглавията, прилежащи към основните жанрови под-категории на секция „Изкуства“: Кино, Опера, Балет, Stand-up comedy, Фолклор и други или в секция „За децата

В) Подаръчен ваучер – дава едногодишен достъп до всички заглавия посочена на Сайта и на принципа „SVOD (subscribtional video on demand)” (видео при поискване на база абонамент) и включва заглавията, прилежащи към основните жанрови под-категории на секция „Изкуства“: Кино, Опера, Балет, Stand-up comedy, Фолклор и други или в секция „За децата“.

Г) достъп при индивидуално поискване до предаване „на живо” на конкретно спортно или друго събитие (наричан по-долу „достъп до предаване „на живо”).

На видно място, при избор на конкретно заглавие и на страницата с повече информация за него, потребителят може да се запознае с детайлите за заглавието, както и с цената и модела/начина за закупуване на достъп до него, предлагано към момента от Доставчика. Доставчикът няма задължение да предлага всички разновидности на услугите, посочени по-горе.

3.3. Услуги са също така и други ресурси и продукти, предоставяни от Доставчика срещу заплащане, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Конкретните услуги, цените и условията на предоставянето им, са описани на съответните страници на Сайта.

3.4. Услугите предоставят възможност на потребителите за достъп до съответните заглавия единствено за лично ползване. и единствено на територията на Република България, в качеството на държава членка на пребиваване по смисъла на Регламент (ЕС) № 2017/1128, и когато временно се намират в друга държава членка на Европейския съюз, на територия на тази държава членка. Съгласно регламента „временно“ означава, че определено лице се намира в държава членка, различна от неговата държава членка на пребиваване, за ограничен срок. За целите на предоставянето на достъп до услугата, когато потребителят временно се намира в друга държава членка Доставчикът извършва проверка на държавата членка на пребиваване съгласно Регламент (ЕС) 2017/1128 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар („Регламент (ЕС) № 2017/1128)“.

3.5 Изключение правят заглавията, за които има договорено право за разпространение и на други територии.

4. Условия за ползване на Услугите и приемане на Общите условия

4.1. Предоставянето на Услугите се извършва на основание неформален договор при общи условия, сключен между Доставчика и съответния потребител. Договорът влиза в сила от момента на приемането на настоящите Общи условия от потребителя съобразно реда посочен по-долу. Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки потребител.

Договорът по т. 4.1 е договор за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, по смисъла на Закона за защита на потребителите. Чрез поставяне на отметка на интернет страницата https://7arts.bg преди заплащането на такса за ползване на услугите, потребителите дават изричното си съгласие изпълнението на услугата да започне след заплащането на такса за ползване и съгласно предвиденото в настоящите Общи условия, преди изтичане срока за упражняване правото на отказ от договора и потвърждават че знаят, че по този начин ще загубят правото си на отказ от договора, по смисъла на Закона за защита на потребителите.

4.2. При първоначалното си регистриране в Сайта чрез натискане на бутоните „Не сте абонат. Регистрирай се тук“ или с натискане на бутон за вход чрез Facebook или Google, Потребителят се съгласява с Общите условия като извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. При осъществяване на първоначалната регистрация потребителят предоставя най-малко следните данни: адрес на електронна поща и парола.

При първоначалната регистрация, Доставчикът изисква от потребителите да декларират на интернет страницата на Сайта, че са навършили 18 г. Доставчикът не допуска съзнателно регистрация за ползване на услугата от потребители под 18 г. Ако упражняващия родителски права родител или настойника на лице под 14 г. знае, че то има регистрация за ползване на Услугите и е предоставило свои лични данни, той трябва незабавно да информира Доставчика, и дали е съгласен или не, като в последния случай регистрацията автоматично се прекратява. Ако Доставчикът установи, че лице под 14 г. е предоставило свои лични данни, данните ще бъдат унищожени, освен ако упражняващия родителски права родител или настойника на малолетното лице е дал изрично съгласие Доставчикът да обработва личните данни на детето за регистрация и ползване на Услугите.

4.3. При първоначалната регистрация и при избор на период на достъп за ползване на Услугите, Доставчикът изисква от потребителя да декларира на интернет страницата https://7arts.bg, че неговата държава на пребиваване е Република България.

С цел определяне на държавата членка на пребиваване на потребителя, Доставчикът има право да поиска от потребителя и информация в съответствие с член 5, параграфи 1 и 2 от  Регламент (ЕС) № 2017/1128.

Ако Доставчикът има основателни съмнения относно държавата членка на пребиваване на потребителя по време на ползването на Услугите, той може да повтори проверката на държавата членка на пребиваване на потребителя, само чрез проверка на адрес по интернет протокол (IP адрес) с цел определяне на държавата членка, в която потребителят получава достъп до Услугите. Данните, получени чрез използваното средството за проверка, се събират само в двоичен формат.

В случай че установи, че Република България не е държавата членка на пребиваване на съответния потребител по смисъла на Регламент (ЕС) № 2017/1128, Доставчикът има право да ограничи ползването на Услугите от потребителя извън територията на Република България.

4.4. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по него се счита лицето, от чието име са заплатени Услугите (при платени услуги) или лицето, което преимуществено е ползвало Услугите (при безплатно ползване на услугите).

5. Регистрация за ползване на Услугите

5.1. Достъпът на Потребителя до Услугите на Сайта и тяхното ползване се осъществява след извършване на регистрация чрез натискане на бутоните „Не сте абонат. Регистрирай се тук“ или с натискане на бутон за вход чрез Facebook или Google.

5.2. Потребителят се регистрира като посочва потребителско име, парола, имейл и въвежда лични данни, посочени на съответните страници на Сайта. Потребителят е длъжен да се идентифицира със своето истинско име. Ако потребителското име не е заето, Потребителят получава потребителското име и паролата, които е заявил. В случай, че избраното потребителско име е вече заето, Потребителят следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано от друг потребител.

5.3. Потребителското име, с което Потребителят се е регистрирал, не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното потребителско име в рамките на компютърната информационна система на Доставчика. Доставчикът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

5.4. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име или паролата му. Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.

6. Сключване на договора

6.1. С извършване на регистрацията и изразяване на съгласие с Общите условия от Потребителя, между страните се сключва неформален рамков договор за ползване на Услугите при общи условия.

Въз основа на сключения договор, Потребителят има правото да изисква чрез заявка активирането на отделни услуги. Активирането на отделни услуги се осъществява след като Доставчикът е получил съответната заплатена от потребителя такса за ползване на услугата.

6.2. Сроковете на периодите на достъп за ползване на Услугите се определят от Доставчика и се посочват на Сайта. В случай че определените периоди на достъп са повече от един, периодът на достъп за ползване на Услугите се избира от потребителя измежду посочените възможности.

6.3. Периодът на достъп за ползване на услугата, избран от потребителя, се указва в потребителския му профил при извършване на регистрацията. Впоследствие, потребителят може да променя своя избор според посочените на Сайта възможности. Промяната на периода на достъп се прилага след изтичането на вече заплатения период на достъп. Избраният период на достъп започва да тече от активирането на услугата.

6.4 Потребителя има право в рамките на един абонамент или платена услуга да гледа съдържанието на Платформата, което се достъпва от  максимум  от  три различни IP адреса.

7. Заявки за ползване на конкретни услуги и схеми на заплащането им

7.1. За ползване на всяка платена услуга на Сайта, Потребителят следва да отправи до Доставчика заявка за ползване на конкретна услуга (Заявката) и да заплати определена цена. Заявката се обективира посредством електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, което има значение на изрично съгласие за започване на предоставянето на платената Услуга. Електронното изявление по предходното изречение се осъществява посредством въвеждане на потребителско име и парола и натискане на съответните надлежно обозначени виртуални бутони за генериране и изпращане на заявката. В заявката се съдържат данни, индивидуализиращи лицето, което заплаща Услугата, конкретната Услуга, нейната цена, както и избрания от Потребителя начин на плащане.

7.2. Всяко предоставяне на Услуги при схемата TVOD и/или SVOD започва след заплащане от Потребителя на цената, посочена на Сайта, с което Потребителят завършва конкретната Заявка за активиране на съответната услуга на базата на сключения договор. С получаване на плащането от Доставчика, заявката се счита за приета, влиза в сила и се превръща в неразделна част от договора. Всяка конкретна заявка се прекратява автоматично с консумиране на конкретната услуга съобразно условията на конкретно избраната схема на достъп - TVOD и/или SVOD.

7.3. Потребителят може да заяви ползването и заплащането на определени услуги да става посредством заплащане на посочените в Сайта абонаментни цени за избран от него абонаментен план. Отделните абонаментни планове, обема на включените в тях Услуги и цените за тях са посочени на съответните страници на Сайта. При абонамент Потребителят заплаща абонаментната цена преди започване на съответния период.

7.4. Доставчикът се задължава да активира съответната услуга в срок от 24 часа от получаване на плащането на съответната цена и след установяване на точни данни за самоличността на извършилия плащането Потребител, а при наличие на предплатена сума – след получаване на Заявката.

7.5. Потребителят може да заплаща дължимите абонаментни такси чрез регистрирана дебитна или кредитна карта в система за автоматично удържане на дължимите плащания,( Плащане с дебитна/ кредитна карта посредством V-pos) съгласно указанията, посочени на Сайта на Доставчика. Доставчикът не разполага с и не съхранява каквито и да било данни за картите, регистрирани от Потребителите. Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard. Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure. От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 77 лв

7.5.1. С изтичане на съответния отчетен период, от кредитната карта на Потребителя се удържа автоматично следваща дължима такса съобразно абонаментния план, посочен в потребителския профил. Правилото по предходното изречение не се прилага, ако Потребителят изрази желание, посоченото удържане да не бъде извършвано, като изпрати известие или се дерегистрирасъобразно указанията на Сайта на Доставчика. В този случай и при условие, че Потребителят не е заплатил по друг начин такса за ползване на услугата за следващ период на достъп, предоставянето на Услугата се прекратява с изтичането на текущия платен абонаментен период и се възобновява когато Потребителят избере нов абонамент и заплати свързаната с това абонаментна такса.

7.5.2. Потребителят може по всяко време да прекрати ползването на системата за автоматично удържане на дължимите плащания и да премине към друга форма на заплащане, съгласно указанията, посочени на Сайта. В този случай направените вече плащания през системата за автоматично плащане не се възстановяват.

7.5.3. В случай че автоматичното удържане на такса за следващ абонаментен период се окаже невъзможно поради каквато и да е причина (вкл. при недостатъчна наличност по регистрираната дебитна/кредитна карта) и Потребителят не е заплатил по друг начин такса за ползване на Услугата за следващ период на достъп, предоставянето на Услугата се прекратява с изтичането на текущия платен абонаментен период и се възобновява когато Потребителят избере нов абонамент и заплати свързаната с това абонаментна такса.

7.5.4 В случай, че системата за автоматичното удържане на такса е направила грешка при удържането на таксата, Доставчикът прави проверка с цел установяване и отстраняване на възникналия проблем. При констатиране на допусната грешка Доставчикът възстановява на Потребителя погрешно удържаната такса в срок не по-рано от 15 дни от констатиране на проблема.  При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

8. Промоции и безплатен тестов период

8.1. Доставчикът може по своя преценка да предостави, като част от свои промоционални кампании, възможност за заплащане на част или на пълния размер на дадена сума, дължима за използване на услугата, чрез ваучер или промоционален код за достъп. В такива случаи условията за осъществяване на плащането и използването на предоставения ваучер или промоционален код се определят за конкретната промоция. Доколкото в конкретната промоция не са предвидени специални условия, се прилагат настоящите Общи условия.

8.2. Доставчикът има право да предостави на потребители, които се регистрират за първи път за ползване на услугата, възможност да ползват услугата в рамките на еднократен безплатен 7-дневен тестов период. Тестовият период започва да тече от активирането на услугата, което се осъществява от потребителите в избран от тях момент след регистрацията по чл. 5.

8.3. Безплатният еднократен 7-дневен тестов период се предоставя като част от предоставяните от Доставчика абонаментни планове. Първоначалният характер на регистрацията по смисъла на 8.2. се преценява съвкупно от уникалността на потребителското име, регистрирано по чл. 5, и посочената към него дебитна/кредитна карта, регистрирана за първи път на интернет страницата https://7arts.bg/account/.

8.3. При условие че до 3 (три) часа преди изтичането на тестовия период на потребител, избрал да ползва услугата чрез абонаментен достъп до всички заглавия чрез заплащане на такса посредством регистрирана дебитна/кредитна карта, не бъде изразен отказ от автоматично удържане на абонаментна такса за ползване на услугата по начина, указан на интернет страницата https://7arts.bg, се приема, че същият е съгласен да продължи да ползва услугата за избрания от него абонаментен период, посочен в потребителския му профил. Първият абонаментен период започва да тече от деня на изтичане на тестовия период. При липса на изричен отказ съгласно настоящата точка, Доставчикът удържа от регистрираната дебитна/кредитна карта на потребителя такса в размер, съответстващ на посочения от него абонаментен период.

9. Цени и начини за плащане

9.1. С всяка заявка за услуга, Потребителят заплаща цената на избраната от него услуга съгласно схемите на заплащане, упоменати в настоящите Общи условия и по начини съгласно указанията, посочени в Сайта.

9.2. Цените за абонаментни планове са надлежно и подробно описани и обозначени на съответните места в Сайта. Заплащането от потребителите на такси за ползване на услугата се извършва авансово, преди началото на съответния период на достъп. Плащането се счита извършено след постъпването на сумите по банковата сметка на Доставчика.

9.3. Цените на някои или на всички Услуги са обект на едностранно актуализиране от страна на Доставчика. Доставчикът може едностранно да измени ценовата листа на предоставяните Услуги. Новите цени влизат в сила от момента, посочен от Доставчика. При плащане се прилага цена, актуална към по-късния от двата момента - на подаване на заявка за активиране на услуга или на плащане на заявената услуга, в случай че такова не последва незабавно.

9.4. Последващо изменение в цените не засяга правата на потребител, който вече е платил цена при схемите за достъп - TVOD и/или SVOD.

9.5. В случай че даден потребител желае да му бъде издадена фактура от Доставчика за заплатените от него суми за ползване на услугата, в допълнение на данните по чл. 5, последният следва да предостави и следните данни: за издаване на фактура на физическо лице - три имена, ЕГН и постоянен адрес; за издаване на фактура на юридическо лице – наименование на фирмата, ЕИК/БУЛСТАТ и адрес на управление.

9.6. При осигуряване на възможност за заплащане на такси за ползване на услугата извън начините, посочени по-горе, Доставчикът уведомява потребителите с публикуване на съобщение на интернет страницата https://7arts.bg.

10. Интелектуална собственост

10.1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси разположени на Сайта са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика или на съответно посоченото лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

10.2. Потребителят на Услугите няма право да съхранява, записва, разпространява, възпроизвежда, публикува, излъчва, извършва даунлоад (download), предава, препредава или да извършва каквито и да е било други действия, с които може да накърни каквито и да са имуществени и/или неимуществени права на Доставчика и на съответните автори или носители на авторски или сродни на тях права, върху която и да е част от съдържанието - предмет на Услугите.

10.3. Потребителят няма право да използва каквито и да е технически средства и програмни продукти, за да осъществява забранените по предходната точка действия.

10.4. Използването на услугата или на обект по предходните алинеи в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия освен нарушаване на договореностите между потребителите и Доставчика, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на Доставчика и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност - гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица, включително направените съдебни разноски и платени адвокатски хонорари.

11. Злонамерен софтуер

11.1. Потребителят се задължава при използване на предоставяните от Доставчика услуги да не зарежда, да не предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер.

11.2. Потребителят няма право да използва софтуер, който прикрива географското му положение.

11.3. При неспазване на изискванията на този член, Доставчикът има право незабавно да прекъсне достъпа на Потребителя до Сайта, да изтрие от своя сървър съответната информация или материали, както и има право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по този член от страна на Потребителя, включително за направени съдебни разноски и платени адвокатски хонорари.

12. Права и задължения на страните

12.1. Потребителите са уведомени и с приемането на настоящите Общи условия се съгласяват, че Доставчикът има право по всяко време да променя съдържанието на услугата, като добавя и/или премахва едно или повече заглавия от каталога от заглавия, подбран от Доставчика, до които им е предоставен достъп. Потребителите нямат право на каквито и да е претенции в случай на премахване на едно или повече заглавия от каталога от заглавия, подбран от Доставчика, до които им е предоставен достъп.

12.1.1. Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от Доставчика във връзка с особеностите на Услугите по отношение на типа и режима на предоставяне. Потребителят се съгласява, че бъдещата комуникация с Доставчика може да се осъществява и с помощта на електронна поща.

12.2. За всяка отделна Услуга Доставчикът определя условията на предоставяне, описани на съответните страници на Сайта. При ползване на Услугите Потребителят следва да се съобразява с настоящите Общи условия, както и с конкретните условия за предоставяне на всяка Услуга.

12.3. Потребителят се задължава при ползване на Сайта:

12.3.1. да не извършва злоумишлени действия и да не предизвиква поведение, което би представлявало престъпление или административно нарушение или би довело до гражданска отговорност или по друг начин би накърнило приложима правна норма.

12.3.2. да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

12.3.3. да не се намесва умишлено или не в правилното действие на системата, включително, но не само да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите потребители;

12.3.4. да не ограничава или възпрепятства който и да е друг потребител от използването на Услугите;

12.3.5. да уведоми незабавно Доставчика, ако смята че съдържанието на Сайта или предоставяните Услуги нарушават закон или приложимо право;

12.3.6. да уведоми незабавно Доставчика, ако смята че съдържанието на Сайта е обидно за него или нарушават неговите или на трети лица права;

12.3.7. да не използва заглавията по начин, извън посочения в настоящите Общи условия, както и за търговски цели. Потребителят няма право да представят публично заглавията, да предоставя на трети лица възможност за достъп до заглавията, да записва или запазва по друг начин копия на заглавията, да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин копия на заглавията, да възпроизвежда и/или разпространява по какъвто и да е начин заглавията, както и да предоставя на трети лица каквито и да е услуги, свързани с предоставения му достъп до заглавия.

12.3.8. да заплаща по определения от Доставчика начин дължимите суми за ползване на услугите.

12.4. Всички действия на потребителите, противоречащи на Общите условия, които имат или биха могли да имат за последица нарушаване на функционирането на Сайта, на услугата или на дейността на Доставчика като цяло, както и действия, които водят или биха могли да доведат до нарушаване на права върху обекти на интелектуална и/или индустриална собственост или други права и законни интереси, ще бъдат смятани от Доставчика за нарушаване на настоящите Общи условия. В случай на нарушение на настоящите Общи условия, Доставчикът има право да предприеме незабавно спрямо съответния потребител действията, предвидени в настоящите Общи условия и в приложимото законодателство, включително да сезира компетентните органи.

12.5. Потребителите нямат право по какъвто и да е начин да прехвърлят на трети лица свои права или задължения или да предоставят на трети лица възможност да упражняват изцяло или отчасти техни права, възникнали от отношенията им с Доставчика във връзка с използването на услугата.

12.5.1 Потребителите се съгласяват, че Доставчикът има право да прехвърля на трети лица изцяло или отчасти правата и/или задълженията си по правоотношенията с потребителите във връзка с предоставянето на услугите.

12.6. Доставчикът може да осигури публикуване на Сайта на банери и хипервръзки, сочещи към други интернет страници и ресурси. Доколкото Доставчикът няма обективната възможност и задължението и не контролира тези интернет страници и ресурси, то последният не носи отговорност във връзка със съдържанието и материалите, разположени на тези интернет страници и ресурси. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.

12.7. Доставчикът има право да инсталира върху компютъра на Потребителя бисквитки (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му и други. Политиките за бисквитки и за поверителност и защита на личните данни се намират на видно място в Сайта и потребителят може да се запознае с тях преди приемането им.

12.8. Доставчикът има право да получава всички дължими от потребителите суми за ползване на услугите.

12.9. Доставчикът осъществява наблюдение на процеса по предоставяне на услугите, като при констатиране на технически проблеми следва да предприема мерки с оглед отстраняване на възникналите проблеми във възможно най-кратки срокове в зависимост от техническата спецификация на конкретния проблем.

12.10. При съгласие от страна на потребителите, изразено чрез поставяне на отметка в нарочен чекбокс в потребителския профил, потребителите могат да получават съобщения от Доставчика на електронната поща и на телефонните им номера, посочени при регистрацията по чл. 5, отнасящи се до услугите или Сайта, посредством който същите се предоставят, и други предложения и информация за промоции, предавания, програми, дейности, продукти и услуги, както и маркетингови активности на Доставчика. При нежелание за получаване на такива съобщения, потребителите могат да активират електронната връзка за автоматично отписване, която е обозначена в съдържанието на съответното електронно съобщение или да деактивират получаването на подобни съобщения чрез премахване на отметката от чекбокса в потребителския си профил.

13. Лични данни. Защита

13.1. Потребителите декларират, че личните данни и информация, които предоставят на Доставчика са актуални, верни и пълни, и се задължават при промяна своевременно да актуализират предоставената информация.

13.2. Потребителите са уведомени, че предоставената от тях лична информация може да бъда използвана от Доставчика за целите на предоставяне на услугата, като за предоставянето на услугата Доставчикът има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, чрез която потребителите могат да бъдат идентифицирани, вкл. потребителско име, адрес на електронна поща, три имена, телефонен номер и всяка друга информация, която потребителите въвеждат, използват и предоставят при регистрацията по чл. 5 или по друг начин при ползването на услугите при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство. Личните данни, които Потребителите предоставят, както и личните данни, които Доставчикът генерира в процеса на предоставяне на услугите и продуктите, се обработват и съхраняват от страна на Доставчика в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Доставчика, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с Доставчика и всяка друга информация, която приложимото законодателство и Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни, която се намира на Сайта.

13.3. Доставчикът може да предоставя на носителите на права върху съдържанието, предоставяно чрез Сайта, само обобщена информация относно използването на техните продукти, като тази информация не включва лични данни на отделните Потребители.

14. Ограничение на отговорността

 

14.1. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

14.2. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа и в предоставянето на Услугите извън контрола на Доставчика, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на компютърната информационна система или сървъра. Страните приемат, че Доставчикът не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество вследствие от извършвани тестове от страна на Доставчика с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяната Услуга.

14.3. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за невъзможност за достъп до отделни компоненти на Сайта или за евентуални прекъсвания, забавяне, повреда в хардуера или софтуера, както и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до Сайта, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Доставчика. С настоящия договор Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Доставчика за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените в предходното изречение прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

14.4. Доставчикът не гарантира, че предоставяните безвъзмездно Услуги ще бъдат непрекъсваеми, навременни, сигурни и свободни от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за проблеми, свързани с предоставяните безплатно Услуги.

14.5. Доставчикът не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, освен ако неизпълнението се дължи на умисъл или груба небрежност на Доставчика.

14.6. Доставчикът декларира, че е положил всички усилия възможно най-точно да възпроизвежда в Сайта съответното съдържание. Възпроизвеждането на цветовите гами и качеството на възпроизвеждане обаче е в зависимост от техническите характеристики на различните компютри. Това означава, че когато се достъпват видеа от Платформата, цветовете и резолюцията на тези видеа биха могли да се различават от това, което Потребителят е виждал на екрана.

14.7. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било вреди, възникнали за потребителите, в случай че последните не са се запознали своевременно с информацията, публикувана на Сайта за промени в услугата или в начина ѝ на ползване, или при неполучаване от потребителите на такава информация поради отписване от получаване на електронни съобщения; евентуално наличие на „вируси” или други вредоносни последици от използването на Сайта; заплащане от потребителите на суми за използване на услугата поради грешка от тяхна страна или друга причина, дължаща се на тяхното поведение; съдържанието на интернет страници, към които пренасочват връзки, разположени на Сайта; данните, посочени от потребителя при регистрацията му с оглед ползване на услугата, вкл. посочване на неверни данни, както и за неоторизиран достъп до услугата чрез използване на чужди потребителски имена и пароли, други обстоятелства, намиращи се извън контрола на Доставчика.

14.8. Доставчикът не носи отговорност за прекъсване на услугата или влошаване на нейното качество, в случай че потребителят е в неизпълнение на свое задължение, свързано с ползването на услугата или поради лошо качество на доставената интернет услуга или липсата на такава.

14.9. При временно ползване на услугата в друга държава-членка на ЕС при условията на Регламент № 2017/1128, Доставчикът не носи отговорност, ако качеството на доставката на услугата е различно или по-ниско.

14.10. По смисъла на настоящите Общи условия „извън контрола на Доставчика” е всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност, или каквато и да е друга причина, независеща от Доставчика, водеща до влошено качество или прекъсване на услугата, или до липса на достъп до услугата, или до невъзможност същата да се ползва необезпокоявано вкл., но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на потребител във връзка с ползването на услугата, форсмажорно обстоятелство и други обстоятелства, които не се дължат на причина, за която Доставчикът отговаря

14.11. Потребителите отговарят за верността и опазването в тайна на своите потребителски имена, пароли или каквито и да било други данни, предоставени във връзка с ползването на услугите съгласно настоящите Общи условия (вкл. при регистрации, плащания и други подобни). Потребителите носят отговорност за всички действия, които се извършват от тях чрез използване на потребителското им име и парола или от трети лица, в случай че потребителите не са уведомили Доставчика съгласно настоящите Общи условия за всеки констатиран случай на неоторизиран достъп до услугите чрез използване на техните потребителски имена и пароли, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

15. Срок на договора. Прекратяване и връщане на платени суми

15.1. Договорът между страните се счита за сключен за неопределен срок до прекратяването му на някое от основанията, посочени по-долу.

15.2. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните.

15.3. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на Услугите и да прекрати договора за в бъдеще чрез изпращане на писмено известие до Доставчика. В този случай, Потребителят не може да претендира връщане на вече заплатени суми.

15.4. Доставчикът има право да прекратява предоставянето на услугите на потребители, в случай че последните нарушават свои задължения, свързани с ползването и/или заплащането на услугата, като предоставянето на услугата може да се възобнови при отстраняване на нарушението и последиците от него. В случаите по предходното изречение Доставчикът уведомява потребителите за прекратяването на услугата чрез изпращане на съобщение на електронната поща, посочена в потребителския им профил.

15.5. При нарушаване на разпоредба на настоящите Общи условия, Доставчикът има право и да заличи регистрацията по чл. 5 на виновните потребители след изпращане на съобщение на електронната поща, посочена в потребителския им профил.

15.6. В случай на нарушаване на разпоредба на действащото законодателство или настоящите Общи условия и/или при нарушаване на права и законни интереси на трети лица, Доставчикът има право и да:

1. предприеме законови действия за предотвратяване и/или преустановяване на нарушението, извършено от потребител;

2. уведоми компетентните органи, вкл. да им предостави данните на съответния потребител, с които Доставчикът разполага;

3. уведоми носителите на засегнати права и законни интереси за констатирано нарушение, извършено от потребител, вкл. да им предостави данните на съответния потребител, с които Доставчикът разполага;

4. предприеме други допустими от закона действия по своя преценка.

15.7. Предплатените от потребителите суми, отнасящи се за периода на прекратяване на услугата, респ. заличаване на регистрацията съгласно предвиденото по-горе в настоящия член, не подлежат на възстановяване.

16. Рекламации

16.1. Всеки потребител има право да отправи рекламация до Доставчика, в случай че услугата не може да бъде използвана поради причини, които не са извън контрола на Доставчика и за които Доставчикът отговаря.

16.2.Рекламация се подава от засегнатия потребител в писмен вид, в срок до 24 часа от момента, в който е възникнало основанието за нея, на следната електронна поща на Доставчика: ……………..

16.3. Рекламацията трябва да съдържа задължително най-малко следната информация: в какво се състои оплакването, кога и при какви обстоятелства е констатирано; доказателство, че таксата, дължима за използване на услугата, е надлежно заплатена за периода на достъп, в който е възникнало основанието за рекламация; описание на техническите параметри на устройствата и скоростта на интернет връзката на потребителя, посредством които се ползва услугата; други, относими към случая факти и обстоятелства - по преценка на потребителя.

16.4. След получаване на рекламация, Доставчикът открива рекламационна процедура. В случай че въз основа на получената съгласно 16.3. информация рекламацията бъде преценена за основателна, Доставчикът предоставя на засегнатия потребител обезщетение, изразяващо се в предоставяне на допълнителен период на достъп до услугата, след изтичането на заплатения от потребителя абонаментен период, съответстващ и с продължителност на периода, през който потребителят не е могъл да използва услугата.

16.5. Извън предоставянето на обезщетение съгласно 16.4., потребителите нямат право на други претенции за обезщетяване на настъпили за тях вреди, причинени от проблеми при използване на услугата.

17. Заключителни разпоредби

 

17.1. Настоящите Общи условия са задължителни за Доставчика и потребителите.

17.2. Общите условия имат задължителен характер спрямо потребителите от момента на приемането им. С регистрацията на потребител на Сайта, същият декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

17.3. Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Доставчика или в други, предвидени в действащото законодателство случаи. Изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват на интернет страницата https://7arts.bg/terms_condition.

17.4. В срок до седем дни от датата на публикуване на съответното изменение на Общите условия съгласно 17.3., потребителите имат право да възразят писмено пред Доставчика на e-mail [email protected] При наличие на възражение съгласно предходното изречение договорът между възразилият потребител и Доставчика, по силата на който се ползва услугата, се прекратява автоматично с изтичането на седемдневния срок за възразяване срещу измененията. При прекратяване на договора Доставчикът ще възстанови на възразилите потребители част от предплатените от тях абонаментни такси, отнасяща се за периода след прекратяването на договора, пропорционално на дните, през които потребителите са ползвали услугата, както и заплатените от последните суми (кредити) за ползване на достъп до конкретно заглавие, които не са изразходвани до датата на прекратяването.

17.5. При липса на възражение съгласно 17.4. се счита, че потребителят е съгласен и приема промените в Общите условия и се задължава да ги спазва.

18. Всички съобщения и уведомления между страните ще бъдат извършвани в писмена форма. Писмената форма се счита за спазена и когато съобщението е изпратено по e-mail.

18.1. Адресите на електронната поща на Доставчика за кореспонденция с потребителите е [email protected]

18.2. Потребителите посочват адрес на електронна поща за кореспонденция в потребителския си профил, като съобщенията, изпратени на посочения адрес, се считат за надлежно изпратени и приети.

19. Всички спорове между Доставчика и потребителите във връзка с предоставянето и ползването на услугата се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния български съд.

20. По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

21. В случай че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

За всички неуредени в настоящите общи условия случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, свързани с настоящите общи условия, сключените въз основа на тях договори и тяхното изпълнение, ще се отнасят от страните за решаване към компетентния съд.