З А Р Е Ж Д А Н Е

 

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ НА ПЛАТФОРМАТА 7АRTS.BG

 

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от  “7 АРТ” ООД (ЕИК 205441463) информационни ресурси и услуги на потребителите на дигитална платформа за стрийминг на видео съдържание 7arts.bg и урежда отношенията между “7 АРТ” ООД и всеки един от потребителите на достъпните чрез Сайта услуги („Услугите”).

1. Пояснение на някои термини

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. Уебсайт/сайт ("website") е виртуален информационен ресурс, обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

1.2. 7arts.bg („Сайта”) е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра, при изписване на електронния адрес 7arts.bg и който уебсайт дава възможност на потребителите за ползване на Услугите, предмет на тези Общи условия. В настоящите Общи Условия, понятието „интернет сайта“ или „сайта“ се отъждествява и с понятието „дигитална“ или „онлайн“ „платформа за стрийминг на видео съдържание;

1.3. "7 АРТ" ООД (наричан по-долу Доставчикът) е търговско дружество, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: 1700 София, бул. "Симеоновско шосе" № 34, ЕИК 205441463, представлявано от Адрияна Петкова Татарова - Управител, предоставящо Услугите, предмет на тези Общи условия, посредством администрирания от него уебсайт https://7arts.bg;  

1.4. Потребител е всяко лице, потенциален купувач на предлаганите Услуги или регистриран потребител, въвело електронния адрес или достигнало до Сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и което е съгласно, при наличие на интерес, да ползва услугите на Доставчика, описани в настоящите Общи условия и предоставени посредством Сайта;

1.5. Потребителски профил е обособена част от Сайта, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от Доставчика при регистрацията и съхранявана при него, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да ползва Услугите на Сайта, да прекрати ползването на Услугите, да променя паролата си и др. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и “7 АРТ” ООД.;

1.6. Публичен потребителски профил е обособена част от Сайта, предоставяща анонимизирана информация за потребителя, включваща посочените от него име, възраст, рождена дата, пол и местоживеене, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата 7arts.bg, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в Сайта, незащитена от Закона за защита на личните данни;

1.7. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на "троянски коне" (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

2. Предмет на Общите условия

2.1. Доставчикът предоставя на Потребителя Услуги посредством Сайта, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на посочените в настоящите Общи условия изисквания. Доставчикът си запазва правото едностранно да разработи и предложи нови услуги или да преустанови предлагането на част или на всички Услуги при условията на настоящите Общи условия и на приложимото право. 

2.2. Предоставянето на Услугите от страна на Доставчика не обхваща осигуряване на компютърно и телекомуникационно оборудване. Доставчикът не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Доставчика (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.)

2.3. Предоставяните Услуги по никакъв начин не прехвърлят и не позволяват упражняването от Потребителя или от трети лица на каквито и да са права на интелектуална собственост върху видео съдържанието - предмет на услугите.

3. Видове предоставяни услуги

3.1. Посредством Сайта Доставчикът предоставя по безжичен път или по кабел (в зависимост от използваната технология за достъп до Интернет) достъп на неограничен брой лица до видео съдържание по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки потребител, освен ако се касае за директно излъчване (на живо).

3.2. Услугите включват само и единствено предоставяне на възможност за зрително и/или слухово възприемане на конкретно излъчвано или поръчано видео съдържание в Интернет. Излъчването на съдържанието се осъществява с помощта на сървър за поточно видео (streaming server), в реално време или на запис, съдържащ се в база данни и извличан при необходимост. Услугите включват достъп до конкретно видео съдържание както следва:

А) премиерно заглавие, отнасящо се към основната категория „7Arts Премиери“, но и прилежащо към някоя от жанровите под-категории на секция „Изкуства“: Кино, Опера, Балет, Stand-up comedy, Фолклор и други, както и в секция „За децата“. Всички заглавия в категорията „7Arts Премиери“ се закупуват от потребителя на платформата на база единична цена за гледане, посочена на Сайта и на принципа „TVOD (transactional video on demand)” (видео при поискване на база транзакция) на конкретно посочено/избрано от потребителя заглавие. 

Б) абонаментен план: едномесечен, шестмесечен или целогодишен, който покрива цялото налично съдържание в Платформата, с изключение на изрично обозначените и посочени като премиерни заглавия в категорията „7Arts Премиери“. Съдържанието, достъпно през абонамент в Платформата е на база абонаментна цена за гледане, посочена на Сайта и на принципа „SVOD (subscribtional video on demand)” (видео при поискване на база абонамент) и включва заглавията, прилежащи към основните жанрови под-категории на секция „Изкуства“: Кино, Опера, Балет, Stand-up comedy, Фолклор и други или в секция „За децата“. 

На видно място, при избор на конкретно заглавие и на страницата с повече информация за него, потребителят може да се запознае с детайлите за заглавието, както и с цената и модела/начина за закупуване на достъп до него.

3.3. Услуги са също така и други ресурси и продукти, предоставяни от Доставчика срещу заплащане, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Конкретните услуги, цените и условията на предоставянето им, са описани на съответните страници на Сайта.

4. Приемане на Общите условия

4.1. Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки потребител.

4.2. При първоначалното си регистриране в Сайта, Потребителят се съгласява с Общите условия като извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 18-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.

4.3. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по него се счита лицето, от чието име са заплатени Услугите (при платени услуги) или лицето, което преимуществено е ползвало Услугите (при безплатно ползване на услугите).

5. Изменение на Общите условия

5.1. Доколкото предоставяните от Доставчика Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, които могат да рефлектират върху предоставяните Услуги, Общите условия могат да бъдат променяни, заменяни или оттегляни едностранно от Доставчика.

5.2. При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът публикува на видно място в Сайта съобщение за изменението на Общите условия, както и текста на измененията в срок не по-кратък от 30 дни преди влизането им в сила. Потребителите се считат уведомени за измененията на Общите условия от деня на публикуването им в Сайта. При изменение на Общите условия по инициатива на Доставчика всеки Потребител има право да прекрати индивидуалния си договор без санкции в срок до един месец от влизането им в сила и да получи обратно пропорционална част от предплатените и неизползвани от него суми. Последното не се прилага, когато измененията предвиждат по-благоприятни клаузи за Потребителя, не засягат услуги, ползвани от Потребителя или промените в Общите условия произтичат от приложимото законодателство или от акт на компетентен орган.

6. Регистрация за ползване на Услугите

6.1. Достъпът на Потребителя до Услугите на Сайта и тяхното ползване се осъществява след извършване на регистрация.

6.2. Потребителят се регистрира като посочва потребителско име, парола, имейл и въвежда лични данни, посочени на съответните страници на Сайта. Потребителят е длъжен да се идентифицира със своето истинско име. Ако потребителското име не е заето, Потребителят получава потребителското име и паролата, които е заявил. В случай, че избраното потребителско име е вече заето, Потребителят следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано от друг потребител.

6.3. Потребителското име, с което Потребителят се е регистрирал, не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното потребителско име в рамките на компютърната информационна система на Доставчика. Доставчикът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

6.4. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име или паролата му. Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.

7. Сключване на договора

7.1. С извършване на регистрацията и изразяване на съгласие с Общите условия от Потребителя, между страните се сключва рамков договор за ползване на Услугите (договорът). Договорът поражда действие и се счита за сключен от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл.4.2 по-горе. Въз основа на сключения договор, Потребителят има правото да изисква чрез заявка активирането на отделни услуги.

7.2. След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс, предоставен от “7 АРТ” ООД или на посочения от потребителя имейл, съобщение от Доставчика за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. 

8. Заявки за ползване на конкретни услуги и схеми на заплащането им

8.1. За ползване на всяка платена услуга на Сайта, Потребителят следва да отправи до Доставчика заявка за ползване на конкретна услуга (Заявката) и да заплати определена цена. Заявката се обективира посредством електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, което има значение на изрично съгласие за започване на предоставянето на платената Услуга. Електронното изявление по предходното изречение се осъществява посредством въвеждане на потребителско име и парола и натискане на съответните надлежно обозначени виртуални бутони за генериране и изпращане на заявката. В заявката се съдържат данни, индивидуализиращи лицето, което заплаща Услугата, конкретната Услуга, нейната цена, както и избрания от Потребителя начин на плащане.

8.2. Всяко предоставяне на Услуги при схемата TVOD и/или SVOD започва след заплащане от Потребителя на цената, посочена на Сайта, с което Потребителят завършва конкретната Заявка за активиране на съответната услуга на базата на сключения договор. С получаване на плащането от Доставчика, заявката се счита за приета, влиза в сила и се превръща в неразделна част от договора. Всяка конкретна заявка се прекратява автоматично с консумиране на конкретната услуга съобразно условията на конкретно избраната схема на достъп - TVOD и/или SVOD. 

8.3. Потребителят може да заяви ползването и заплащането на определени услуги да става посредством заплащане на посочените в Сайта абонаментни цени за избран от него абонаментен план. Отделните абонаментни планове, обема на включените в тях Услуги и цените за тях са посочени на съответните страници на Сайта. При абонамент Потребителят заплаща абонаментната цена преди започване на съответния период.

8.4. Доставчикът се задължава да активира съответната услуга в срок от 24 часа от получаване на плащането на съответната цена и след установяване на точни данни за самоличността на извършилия плащането Потребител, а при наличие на предплатена сума – след получаване на Заявката.

8.5. Потребителят може да заплаща дължимите абонаментни такси чрез регистрирана кредитна карта в система за автоматично удържане на дължимите плащания, съгласно указанията, посочени на Сайта на Доставчика. Доставчикът не разполага с и не съхранява каквито и да било данни за картите, регистрирани от Потребителите.

8.5.1. С изтичане на съответния отчетен период, от кредитната карта на Потребителя се удържа автоматично следваща дължима такса съобразно абонаментния план, посочен в потребителския профил. Правилото по предходното изречение не се прилага, ако до изтичането на съответния платен абонамент, договорът бъде прекратен или Потребителят изрази желание, посоченото удържане да не бъде извършвано, като изпрати известие, съобразно указанията на Сайта на Доставчика. В този случай предоставянето на Услугата се спира с изтичането на текущия абонаментен период и се възобновява когато Потребителят избере нов абонамент и заплати свързаната с това абонаментна такса.

8.5.2. Потребителят може по всяко време да прекрати ползването на системата за автоматично удържане на дължимите плащания и да премине към друга форма на заплащане, съгласно указанията, посочени на Сайта. В този случай направените вече плащания през системата за автоматично плащане не се възстановяват.

9. Цени и начини за плащане

9.1. С всяка заявка за услуга, Потребителят заплаща цената на избраната от него услуга съгласно схемите на заплащане по чл.8 по начини съгласно указанията, посочени в Сайта.

9.2. Цените за абонаментни планове са надлежно и подробно описани и обозначени на съответните места в Сайта.

9.3. Цените на някои или на всички Услуги са обект на едностранно актуализиране от страна на Доставчика. Доставчикът може едностранно да измени ценовата листа на предоставяните Услуги. Новите цени влизат в сила от момента, посочен от Доставчика. При плащане се прилага цена, актуална към по-късния от двата момента - на подаване на заявка по чл.8 или на плащане на заявената услуга, в случай че такова не последва незабавно.

9.4. Последващо изменение в цените не засяга правата на потребител, който вече е платил цена при схемите за достъп - TVOD и/или SVOD.

10. Интелектуална собственост

10.1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси разположени на Сайта са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика или на съответно посоченото лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

10.2. Потребителят на Услугите няма право да съхранява, записва, разпространява, възпроизвежда, публикува, излъчва, извършва даунлоад (download), предава, препредава или да извършва каквито и да е било други действия, с които може да накърни каквито и да са имуществени и/или неимуществени права на Доставчика и на съответните автори или носители на авторски или сродни на тях права, върху която и да е част от видео съдържанието - предмет на Услугите.

10.3. Потребителят няма право да използва каквито и да е технически средства и програмни продукти, за да осъществява забранените по предходната точка действия.

10.4. В случай, че Потребителят не спази някоя от разпоредбите на настоящия член, той дължи на Доставчика неустойка в размер на 10,000 (десет хиляди евро), в едно с обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходните алинеи от страна на Потребителя, включително за направени съдебни разноски и платени адвокатски хонорари.

11. Злонамерен софтуер

11.1. Потребителят се задължава при използване на предоставяните от Доставчика услуги да не зарежда, да не предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер.

11.2. Потребителят няма право да използва софтуер, който прикрива географското му положение.

11.3. При неспазване на изискванията на този член, Доставчикът има право незабавно да прекъсне достъпа на Потребителя до Сайта, да изтрие от своя сървър съответната информация или материали, както и има право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по този член от страна на Потребителя, включително за направени съдебни разноски и платени адвокатски хонорари.

12. Права и задължения на страните

12.1. Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от Доставчика във връзка с особеностите на Услугите по отношение на типа и режима на предоставяне. Потребителят се съгласява, че бъдещата комуникация с Доставчика може да се осъществява и с помощта на електронна поща.

12.2. За всяка отделна Услуга Доставчикът определя условията на предоставяне, описани на съответните страници на Сайта. При ползване на Услугите Потребителят следва да се съобразява с настоящите Общи условия, както и с конкретните условия за предоставяне на всяка Услуга.

12.3. Потребителят се задължава при ползване на Сайта:

12.3.1. да не извършва злоумишлени действия и да не предизвиква поведение, което би представлявало престъпление или административно нарушение или би довело до гражданска отговорност или по друг начин би накърнило приложима правна норма.

12.3.2. да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

12.3.3. да не се намесва умишлено или не в правилното действие на системата, включително, но не само да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите потребители;

12.3.4. да не ограничава или възпрепятства който и да е друг потребител от използването на Услугите;

12.3.5. да уведоми незабавно Доставчика, ако смята че съдържанието на Сайта или предоставяните Услуги нарушават закон или приложимо право;

12.3.6. да уведоми незабавно Доставчика, ако смята че съдържанието на Сайта е обидно за него или нарушават неговите или на трети лица права;

12.4. Доставчикът може да осигури публикуване на Сайта на банери и хипервръзки, сочещи към други интернет страници и ресурси. Доколкото Доставчикът няма обективната възможност и задължението и не контролира тези интернет страници и ресурси, то последният не носи отговорност във връзка със съдържанието и материалите, разположени на тези интернет страници и ресурси. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.

12.5. Доставчикът има право да инсталира върху компютъра на Потребителя бисквитки (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му и други. Политиките за бисквитки и за поверителност и защита на личните данни се намират на видно място в Сайта и потребителят може да се запознае с тях преди приемането им.

13. Лични данни. Защита

13.1. Личните данни, които Потребителите предоставят, както и личните данни, които Доставчикът генерира в процеса на предоставяне на услугите и продуктите, се обработват и съхраняват от страна на Доставчика в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Доставчика, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с Доставчика и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни, която се намира на Сайта.

13.2. Доставчикът може да предоставя на носителите на права върху видео съдържанието, предоставяно чрез Сайта, само обобщена информация относно използването на техните продукти, като тази информация не включва лични данни на отделните Потребители.

14. Ограничение на отговорността

14.1. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

14.2. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа и в предоставянето на Услугите извън контрола на Доставчика, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на компютърната информационна система или сървъра. Страните приемат, че Доставчикът не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество вследствие от извършвани тестове от страна на Доставчика с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяната Услуга.

14.3. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за невъзможност за достъп до отделни компоненти на Сайта или за евентуални прекъсвания, забавяне, повреда в хардуера или софтуера, както и друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до Сайта, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Доставчика. С настоящия договор Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Доставчика за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените в предходното изречение прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

14.4. Доставчикът не гарантира, че предоставяните безвъзмездно Услуги ще бъдат непрекъсваеми, навременни, сигурни и свободни от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за проблеми, свързани с предоставяните безплатно Услуги.

14.5. Доставчикът не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, освен ако неизпълнението се дължи на умисъл или груба небрежност на Доставчика.

14.6. Доставчикът декларира, че е положил всички усилия възможно най-точно да възпроизвежда в Сайта видеата и заснетото съдържание. Възпроизвеждането на цветовите гами и качеството на възпроизвеждане обаче е в зависимост от техническите характеристики на различните компютри. Това означава, че когато се поръчват видеа от Платформата, цветовете и резолюцията на тези видеа биха могли да се различават от това, което Потребителят е виждал на екрана. 

15. Срок на договора. Прекратяване и връщане на платени суми

15.1. Договорът между страните се счита за сключен за неопределен срок до прекратяването му на някое от основанията, посочени по-долу.

15.2. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните.

15.3. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на Услугите и да прекрати договора за в бъдеще чрез изпращане на писмено известие до Доставчика. В този случай, Потребителят не може да претендира връщане на вече заплатени суми.

15.4. При установено нарушение или неизпълнение на разпоредба на действащото законодателство или на настоящите Общи условия, Доставчикът има право да развали договора с Потребителя с едностранно едномесечно предизвестие, без да дължи връщане на платени от Потребителя суми или друго обезщетение.

15.5. В случай на неизпълнение на задълженията по чл. 10, чл. 11 и чл.12 Доставчикът има право да развали договора с Потребителя без предизвестие, без да дължи връщане на платени от Потребителя суми или друго обезщетение.

15.6. В случай на разваляне на договора от страна на Потребителя поради непредоставяне на Услугите от Доставчика поради умисъл, груба небрежност, поради преустановяване на дейността на Доставчика или прекратяване поддържането на Сайта, всички предварително платени от Потребителя и неусвоени суми му се възстановяват.

16. Недействителност

Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

17. Приложимо право. Решаване на спорове

За всички неуредени в настоящите общи условия случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, свързани с настоящите общи условия, сключените въз основа на тях договори и тяхното изпълнение, ще се отнасят от страните за решаване към компетентния съд.