ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА 7arts.bg

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1). Настоящите общи условия представляват договор за предоставяне от  “7 АРТ” ООД (ЕИК 205441463) на поддържания от дружеството интернет сайт 7arts.bg за извършване на дистанционна търговия с потенциални купувачи-потребители, и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта 7arts.bg , поддържан от “7 АРТ” ООД.

2). Страни по настоящия договор са “7 АРТ” ООД (ЕИК 205441463) от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта 7arts.bg

3). Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, касаещи всяко активно действие от негова страна или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът 7arts.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

4). Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта 7arts.bg

5). Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

ІІ. ПОЯСНЕНИЕ НА НЯКОИ ТЕРМИНИ

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес 7arts.bg

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач на предлаганите оферти), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път;

Доставчик- 7Арт ООд се явява доставчик на видеа и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.

IP Адрес („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;

Потребителски профил е обособена част от уеб сайта 7arts.bg, съдържаща информация за потребителя, изисквана от 7arts.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и “7 АРТ” ООД.

Публичен потребителски профил е обособена част от уеб сайта 7arts.bg, предоставяща публично информация за потребителя, включваща посочените от него име, възраст, рождена дата, пол и местоживеене, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата 7arts.bg, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в уеб сайта 7arts.bg, незащитена от Закона за защита на личните данни.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт / сайт („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Виртуален портфейл – база данни, даваща информация на потребителя-купувач за натрупаните парични активи, условно наричани “разполагаема сума”, които може да се използват единствено за закупуване на стоки/услуги чрез 7arts.bg . По разпореждане на потребителя-купувач, в посочено от него време и за закупуване на посочена от него стока/услуга, от “разполагаемата сума” ще бъде приспадната дължимата цена. Размерът на “разполагаемата сума” във виртуалния портфейл може да се регулира по желание на потребителя-купувач, съобразно възможностите му. В този случай, отношенията между потребителя-купувач и “7 АРТ” ООД се уреждат с отделен договор.

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1). “7 АРТ” ООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване, чрез интернет сайта 7arts.bg , при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

2). Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от “7 АРТ” ООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договора за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.

3). “7 АРТ” ООД не носи отговорност при следните случаи:

 • За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
 • Ако потребителят си забрави отворен акаунта, вписан на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
 • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта 7arts.bg, независещи от екипа на същия.

4). Потребителското име , с което потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на 7arts.bg . Когато потребителят промени потребителското си име, “7 АРТ” ООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

5). Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно “7 АРТ” ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уеб сайта 7arts.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

6). Освен в случаите когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта 7arts.bg

7). Регистрирайки се в уебсайта 7arts.bg , потребителят разрешава да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна по усмотрение на “7 АРТ” ООД всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.

ІV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1). “7 АРТ” ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2). В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, “7 АРТ” ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

3). Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай “7 АРТ” ООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

4). “7 АРТ” ООД събира и използва информацията за потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия и в Политиката за защита на личните данни (за потребители на платформата 7arts.bg). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “7 АРТ” ООД.

5). С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на стоки и услуги, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.

6). С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в 7arts.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от “7 АРТ” ООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в 7arts.bg (харесвани оферти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него стоки/услуги (брой, цена, конкретика) винаги могат да бъдат използвани от “7 АРТ” ООД за целите на директния маркетинг.

7). “7 АРТ” ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • това е предвидено в Политиката за защита на лични данни за потребители на платформата 7arts.bg.;
 • други посочени в закона случаи.

8). С регистрацията си в 7arts.bg потребителят разрешава в потребителските му профили 7arts.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него имейл адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от “7 АРТ” ООД или от офериращите в сайта търговци.

 1. РАЗЯСНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СТЪПКИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛ-КУПУВАЧ ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ САЙТА 7ARTS.BG.

1). Зареждайки заглавната интернет страница на 7arts.bg , потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба на оферирана стока/услуга. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, поддържаща интернет сайта, така и Общите условия за ползване на сайта и с Общите условия за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние.

2). Правейки активно действие – селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

3). В случай че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница – част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние. В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия, предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора. При регистрацията потребителят си създава потребителски профил с виртуален портфейл, който се зарежда със суми на потребителя.

4 ). Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати услугата, от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.

5).След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от “7 АРТ” ООД, съобщение за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия.

6 ).  Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана на потребителя в потребителския интерфейс, предоставен от “7 АРТ” ООД. Преводи на парични суми от 7arts.bg към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител.

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1 ).“7 АРТ” ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.

2 ).Потребителят-купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.

3 ).Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

4 ).По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

5.) Промоциите предлагани към всеки продукт са индивидуални. “7 АРТ” ООД запазва правото си да променя условията на промоциите.

6.) При транзакции с кредитни и дебитни карти посредством онлайн платформата на Stripe, “7 АРТ” ООД  е отговорна страна при последващо извършване на refunds и chargebacks.

7.) Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на “7 АРТ” ООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

 

Договор при общи условия за продажби от разстояние

 

чрез използване на Онлайн Платформата, поддържан от “7 АРТ” ООД, ЕИК 205441463, със седалище и адрес на управление на дейността: град София, бул. „Симеоновско шосе“ №34, с управител Андрияна ПетковаТатарова.

Този Договор при общи условия, наричан по-долу само „Договор”, относно сроковете и условията посочени в него, се прилага за всички сделки, сключени с всеки от Потребителите, които и когато пазаруват в Онлайн Платформата на “7 АРТ” ООД чрез уебсайта 7arts.bg

Позоваванията в този Договор на „Онлайн Платформа “ се отнасят до Онлайн Платформата, поддържан и управляван от “7 АРТ” ООД, разположен върху 7arts.bg.

Изрично посочваме, че следва да ги прочетете внимателно, преди пускането на Вашата поръчка, и Ви съветваме да отпечатате копие за бъдеща справка.

Когато заявявате поръчката си за пазаруване в Онлайн Платформата на “7 АРТ” ООД, с подаването й Вие декларирате, че сте се съгласили и сте приели условията на този Договор, че сте направили декларациите на Потребителя, съдържащи се в този Договор, и че сте приели и сте се съгласили с Общите условия за ползване на сайта, които са неразделни части и взети заедно, представляват целия договор между Вас и “7 АРТ” ООД.

“7 АРТ” ООД си запазва правото, с оглед на конюнктурата на пазара, да променя този Договор. В тези случаи, отношенията между Потребителя и “7 АРТ” ООД се уреждат съобразно Договора, действащ към момента на подаване на поръчката. Клаузите на Договора за пазаруване в Онлайн Платформата са съобразени с българското законодателство и споровете във връзка с отношенията, които регламентират са от изключителната юрисдикция на българските съдилища.

І.ДЕФИНИЦИИ

„Авансово плащане” – начин на заплащане на поръчаната от Потребителя стока/услуга, чрез превеждане на парични средства по сметка на “7 АРТ” ООД, преди получаването на поръчаната стока/услуга

„Дистанционна търговия” – Продажба от разстояние, при която от датата на отправяне на предложението за продажба до подаване на поръчката и сключването на Договора, включително за времето на сключването на договора, Търговецът и Потребителят не са във физически контакт помежду си.

„Доставка” – физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалия ги потребител.

„Дългосрочно” – не еднократно

„ЗЕТ” – Закон за електронната търговия

„ЗЗД” – Закон за задълженията и договорите

„ЗЗП” – Закон за защита на потребителите

„ЗАПСП“-Закон за авторските права и сродните му права

„Личен профил” – Софтуерен продукт като услуга, базирана и достъпна чрез Уебсайта. Възможностите на „Личен профил” са достъпни чрез въвеждане на Потребителско име и Парола и дават възможност на Потребителя да следи покупките си в Онлайн Платформата.

 „Онлайн Платформа – софтуерен продукт, като услуга, предоставяна от Търговеца на Потребителите чрез Уеб Платформата “7 АРТ” ООД, даваща възможност за дистанционна търговия.

„Оферирани стоки/услуги” – Стоки/услуги, рекламирани и предлагани за покупка на Уеб Платформата, посредством публикувани оферти.

„Партньорски програми” – Програми за дългосрочно участие на физически и/или юридически лица, ориентирани към увеличаване на стокооборота при цени с отстъпка.

„Посетител на Уеб Платформата” – Всяко дееспособно и правоспособно физическо или юридическо лице, което се е съгласило с Общите условия за ползване на Уебсайта и е попълнило регистрационна форма, даваща му възможност да разглежда пълната информация за оферираните стоки на Уебсайта и за регистрацията му като Потребител в Онлайн Платформата. Регистрацията е безплатна.

„Потребител” – Всеки регистриран Посетител в Уебсайта, регистрирал се като купувач на стоки/услуги от Онлайн Платформата и съгласил се с условията на този договор. Регистрацията е безплатна.

„Приносител” – Лицето, което осъществява физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалия ги Потребител.

„Свързани лица” – Лицата, свързани с която и да било от страните по този договор, поради наличие на което и да било от следните обстоятелства:

а) съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до трета степен включително;

б) работодател и работник;

в) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

г) съдружниците;

д) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;

ж) лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;

з) лицата, едното от които е търговски представител на другото;

и)  лицата, едното от които участва в управление на дружество за извършване на същата дейност на същото място и с повече от половината от същите наети лица в продължение на две години от прекратяването на тази дейност на другото.

„Търговец” – “7 АРТ” ООД в качеството си на вносител, продавач или на дистрибутор на стоките/услугите, пазарувани в Онлайн Платформата

„Търговски партньори” – Търговци, с които “7 АРТ” ООД е с дългосрочни търговски отношения.

„Уебсайт”  – Уебсайт, поддържан от “7 АРТ” ООД, с адрес 7arts.bg и всичките му Интернет страници.

 

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ В ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ.

1) Всеки Посетител, регистриран в Уебсайта на “7 АРТ” ООД, може да се регистрира като купувач на оферираните в него стоки/услуги.

2) Регистрацията е безплатна, при първа поръчана доставка и е еднократна за всички последващи, освен ако няма основания за прекратяването й.

3) С регистрацията се създава Личен профил на Потребителя, достъпен чрез Уебсайта, регистриращ всяка покупка и даващ възможност на Потребителя да следи покупките си в Онлайн Платформата.

4) Регистрацията може да се прекрати (дерегистрация) по всяко време, по желание на Потребителя или от страна на “7 АРТ” ООД, в предвидените в Договора и в Общите условия за ползване на Уебсайта случаи.

5) Дерегистрацията на един Потребител е възможно, но не е задължително, да доведе до автоматичната дерегистрация на всички останали регистрирани Потребители, които са свързани лица с него.

6) След дерегистрацията, нова регистрация на същия Потребител е възможна не по-рано от 12 месеца от датата на дерегистрацията.

7) В срока по предходната точка няма възможност за регистрация на лица, които са свързани лица с дерегистрирания Потребител.

 

ІІІ. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

1) Настоящият Договор е за продажба на стоки/услуги, предлагани за продажба на Уебсайта от “7 АРТ” ООД в качеството му на техен вносител, продавач и/или дистрибутор или на стоки/услуги на Търговски партньори, сключен от разстояние с всеки от Потребителите, подали по електронен път поръчка за закупуването им и изразили изрично съгласие за авансовото им заплащане.

2 ) Потребителят има право да заяви за покупка която и да било от стоките/услугите оферирани на Уеб Платформата, за времето през което тази оферта е активна.

3 ) Офертите задължително съдържат информация за:

 1. основните характеристики на стоките или услугите;
 2. цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси;
 3. стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка.

Забележка:

а) “7 АРТ” ООД си запазва правото да обявява цени с отстъпка за Потребители на Търговски партньори и/или Партньорски програми.

4 ) С една поръчка могат да се заявят не повече от 1 брой от една и съща стока/услуга.

5 ) С натискане на бутона „Купи“ или „Гледай”, поръчката се счита за направена и се активира екран с един или няколко възможни начина на заплащане.

6 ) След извършване на авансово плащане, направената поръчка се счита за приета.

7 ) С приемането на поръчката, настоящият Договор се счита за сключен със срок на изпълнение 60 дни, като денят на приемане на поръчката не се брои.

8 ) Макар регистрацията на Потребителя да е еднократна, за всяка поръчка се сключва отделен Договор, чрез ново потвърждаване за приемане на условията му.

9) Възможно е поръчка с 2 или повече продукта да бъде автоматично разделена на 2 или повече отделни поръчки, като клиентът ще заплаща допълнителна такса за доставка на допълнителните пратки.

10).Подателят, подало уведомлението, добросъвестно вярва, че използването на произведението по описания начин не е позволено от носителя на авторско право, негови представители и агенти или от закона;

 

11). Декларация, че информацията в уведомлението е вярна, и че подалото го лице действа в качеството си на носител на правото, за което се твърди, че е нарушено, или негов надлежен представител и съответно доказателства удостоверяващи собствеността върху правата;

 

12). Изявления относно конкретните действия, които се иска 7 Арт ООД да предприеме във връзка с твърдяното нарушение (изтриване, ограничаване на достъпа и пр.)

 

 

ІV. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ

1) За приетата поръчка Потребителят получава съобщение на посочения от него имейл адрес в регистрационната форма. Полученото потвърждение е доказателство за приемането на поръчката за изпълнение от “7 АРТ” ООД, и съществуването на правно обвързващ договор между Търговеца и Потребителя. 

2) Когато плащането се извършва с дебитни или кредитни карти, “7 АРТ” ООД си запазва правото да приеме направените поръчки след определени проверки за сигурност. Плащането ще бъде удържано от сметката на Потребителя преди изпълнението на поръчаната стока/услуга. Титулярите на всички кредитни и дебитни карти са обект на проверките за достоверност и разрешение от издателя на картата и от “7 АРТ” ООД. Ако издателят на Вашата карта за плащане откаже да разреши плащането към “7 АРТ” ООД, или ако нашите проверки за сигурност не преминат успешно, “7 АРТ” ООД не носи отговорност за каквото и да било забавяне или неизпълнение на поръчката.

 1. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ.

1) Всички цени на оферираните стоки/услуги са крайни. Цените могат да се променят в зависимост от законодателството на Република България, правото на Европейския съюз, както и други правни тълкувания, издадени от съответните органи.

2) Промоции и цени, които са обявени в Онлайн Платформата, може да не се отнасят за всички Потребители или за всички стоки/услуги от един вид.

3) “7 АРТ” ООД си запазва правото да изменя цените без предизвестие и по всяко време, както и правото да добавя или оттегля оферирани стоки/услуги, по всяко време.
4) Страните по този договор се съгласяват, че отговорността на която и да било от тях към другата, породена от приложението на настоящия договор, по никакъв начин не може да надхвърля общата цена, плащана за съответната поръчка.

VІ. РЕКЛАМАЦИИ

1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с Договора.

2) При предявяване на рекламацията на стока, Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт.

3) При предявяване на рекламацията за услуга, Потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с Договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.

4) Рекламацията се предявява писмено, пред Търговеца, на обявения в настоящия договор адрес: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ №34

5) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

 1. платежно нареждане или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

6) Рекламацията на стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

7) Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

VІІІ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1) Ако поръчана стока/услуга стане временно недостъпна, направената поръчка се съхранява до отпадане на временните пречки и се изпълнява, освен ако Потребителят междувременно не е прекратил Договора.

2) Ако поръчана стока/услуга, стане постоянно недостъпна, Търговецът си запазва възможността да предложи на Потребителя, подходяща алтернативна стока/услуга, която да му достави на същата цена, а при несъгласие на Потребителя и/или при междувременно прекратяване на Договора, да му възстанови напълно изплатената сума по него за Предлагането на продукти.

3) Счита се, че временна недостъпност е налице, когато поръчаната стока/услуга не е била доставена в 60-дневния срок от сключване на Договора.

4) Постоянна недостъпност е налице, когато поръчаната стока/услуга не била доставена повече от 60 дни от сключване на договора.

5) „7 АРТ“ ООД декларира, че е положило всички усилия възможно най-точно да възпроизвежда в Онлайн Платформата цветовете на оферираните стоки. Възпроизвеждането на цветовите гами обаче е в зависимост от техническите характеристики на различните компютри. Това означава, че когато се поръчват стоки от Онлайн Платформата, цветовете на представената стока биха могли да се различават от това, което Потребителят е виждал на екрана. Търговецът не носи рекламационна отговорност пред Потребителя, ако цветовете на оферираната и доставената стока, са от едни и същи цветови гами.

 

 1. IX. ЗЛОНАМЕРЕН СОФТУЕР и ДЕЙСТВИЯ ОТСТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

1). Потребителят се задължава при използване на предоставяните от Доставчика услуги да не зарежда, да не предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер.

 

2). Потребителят няма право да използва софтуер, който прикрива географското му положение.

 

3). При неспазване на изискванията на този член, Доставчикът има право незабавно да прекъсне достъпа на Потребителя до Сайта, да изтрие от своя сървър съответната информация или материали, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по този член от страна на Потребителя, включително за направени съдебни разноски и платени адвокатски хонорари.

 

 1. X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

1). Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от Доставчика във връзка с особеностите на Услугите по отношение на типа и режима на предоставяне. Потребителят се съгласява, че бъдещата комуникация с Доставчика може да се осъществява и с помощта на електронна поща.

 

2). За всяка отделна Услуга Доставчикът определя условията на предоставяне, описани на съответните страници на Сайта. При ползване на Услугите Потребителят следва да се съобразява с настоящите Общи условия, както и с конкретните условия за предоставяне на всяка услуга.

 

3). Потребителят се задължава при ползване на Сайта:

 

3.1. да не извършва злоумишлени действия и да не предизвиква поведение, което би представлявало престъпление или административно нарушение или би довело до гражданска отговорност или по друг начин би накърнило закон.

 

3.2. да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или

открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

 

3.3. да не се намесва умишлено или не в правилното действие на системата, включително, но не само да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите потребители;

 

3.4. да не ограничава или възпрепятства който и да е друг потребител от използването на Услугите;

 

3.5. да уведоми незабавно Доставчика, ако смята че съдържанието на Сайта или предоставяните Услуги нарушават закон или приложимо право;

 

3.6. да уведоми незабавно Доставчика, ако смята че съдържанието на Сайта е обидно за него или нарушават неговите или на трети лица права;

 

4). Доставчикът може да осигури публикуване на Сайта на банери и хипервръзки, сочещи към други Интернет страници и ресурси. Доколкото Доставчикът няма обективната възможност и задължението и не контролира тези Интернет страници и ресурси, то последният не носи отговорност във връзка със съдържанието и материалите, разположени на тези Интернет страници и ресурси. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.

 

5). Доставчикът има право (но не и задължение) да инсталира върху компютъра на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му и други.

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ. ЗАЩИТА

 

1). Личните данни, които Потребителите предоставят, както и личните данни, които Доставчикът генерира в процеса на предоставяне на услугите и продуктите, се обработват и съхраняват от страна на Доставчика в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Доставчика, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в  Политика за защита на личните данни на 7 ATR OOД, която е публикувана на интернет страницата на дружеството www.7arts.bg.

 

2). Доставчикът може да предоставя на носителите на права върху медийните продукти, предоставяни чрез Сайта, само обобщена информация относно използването на техните продукти, като тази информация не включва лични данни на отделните Потребители.

 

XII. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

1). Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

 

2). Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Доставчика, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на компютърната информационна система или сървъра. Страните приемат, че Доставчикът не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество вследствие от извършвани тестове от страна на Доставчика с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяната услуга.

 

3). С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за невъзможност за достъп до отделни компоненти на Сайта или за евентуални прекъсвания, забавяне, повреда в хардуера или софтуера, както и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Сайта, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Доставчика. С настоящия договор Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Доставчика за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените в предходното изречение прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

 

4). Доставчикът не гарантира, че предоставяните безвъзмездно услуги ще бъдат непрекъсваеми, навременни, сигурни и свободни от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за проблеми, свързани с предоставяните безплатно услуги.

 

5). Доставчикът не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, освен ако неизпълнението се дължи на умисъл или груба небрежност на Доставчика.

 

ХIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И ПОСЛЕДИЦИ

1) Договорът не се счита за прекратен след изтичане на срока по пункт ІІІ.9, а продължава да действа като безсрочен.

2) Договорът се счита за изпълнен с осъществяване на доставката на поръчаната стока/услуга и получаването й от Потребителя.

3) Всеки Потребител, без да излага мотиви, може да се откаже от Договора до 14 (четиринадесетия) ден от сключването му или до 14 (четиринадесетия) ден от получаването на стоката/услугата, без да дължи каквито и да било обезщетения и/или неустойки. В този случай, Потребителят е длъжен, в същия срок, да върне за своя сметка стоката на Търговеца, на адреса, от който е получена – адресът е упоменат на изрично посочено място в потребителския интерфейс предоставен от „7 АРТ“ ООД Адресът може да бъде различен за различна стока. За връщането се съставя двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от страните. Протоколът е доказателство за прекратяването на договора при условията, визирани в тази точка.

4) При връщането на стоката/услугата по предходната точка, Потребителят има право на възстановяване на сумата, платена за стоката/услугата. Търговецът превежда дължимата сума по сметка на Потребителя в 7 (седем) дневен срок от изготвяне на приемо-предавателния протокол.

5) В случай на временна или постоянна недостъпност по пункт VІІІ.3 и VІІІ.4, Потребителят има право с едностранно волеизявление да прекрати Договора. Последиците са като по предходните т.3 и т.4. Търговецът е длъжен да върне дължимата сума по сметка на потребителя в 7 (седем) дневен срок от прекратяване на договора.

6) Ако Потребителят иска да се откаже от договора и да върне получената стока/услуга след изтичане на сроковете по т.3, това става по писмено споразумение с Търговеца, при което Потребителят дължи както връщане на доставената стока/услуга, така и неустойка в размер до 30 (тридесет) % от стойността на стоката/услугата.

7) При нелоялно търговско поведение от страна на Потребителя, водещо до необосновани разходи за Търговеца, Търговецът има правото, но не и задължението, да прекрати регистрацията на Потребителя в Онлайн Платформата и в Уебсайта, поддържан от „7 АРТ“ ООД, както и регистрацията на свързаните с него лица.

ХIV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1) „7 АРТ“ ООД си запазва правото едностранно да променя или допълва този Договор.

2) В случаите на авансово плащане, със съгласяването с клаузите на този договор, Потребителят изрично декларира, че е съгласен да заплати предварително обявената цена на поръчаните за покупка стоки/услуги, съгласно офертата им в Онлайн Платформата на Търговеца

3) При транзакции с кредитни и дебитни карти посредством онлайн платформата на Stripe, „7 АРТ“ ООД е отговорна страна при последващо извършване на refunds и chargebacks.

4) Страните се съгласяват и декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящия Договор се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на целия Договор или на други клаузи, или на други самостоятелни негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената търговска практика.

5) По всички неуредени от настоящия Договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и по – специално тези на ЗЗП, ЗЗД , ЗЕТ и ЗАПСП.

.

6)  При едностранна промяна на настоящия Договор от „7 АРТ“ ООД, ако продължите да ползвате регистрацията си в Онлайн Платформата, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

 

Всички права запазени!
„7 АРТ“ ООД